Om oss

Fjordkystparken er Noregs første og einaste kombinerte regionalpark og geopark som inkluderer kommunane Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll. og delar av Sunnfjord Dette vil vere ein samarbeidsplattform mellom næringsverksemder, offentleg forvaltning og frivillig innsats der målet er å vise korleis geologien har skapt grunnlag for menneska sine liv dei siste 10 000 år sidan. Parken vil jobbe for å få presentert unike geologiske, kulturelle og historiske lokalitetar på ulike nivå rundt om i landskapet. Ved å samarbeide på tvers av kommunegrenser, næringsliv og organisasjonar skal vi danne eit formidlingskonsept med ein felles raud tråd som går igjen i heile parken. Noko som skal gjenspegle vår felles identitet.
Styret i Fjordkystparken
Styret i Fjordkysten regional- og geopark. Fv. Marita Solheim, Anne Berit Garnes, Asbjørn Løland, Gunnar Osland, Kjell Mongstad, Liv Hege Skagestad og Hilde Buer. Ikkje tilstades: Arne Osland og Anne Kristine Dyrdal.

Organisering

Fjordkysten regional- og geopark er ein medlemsstyrt organisasjon der medlemene kan vere privatpersonar, lag/organisasjonar, bedrifter, kommunar og fylkeskommunen. Per dags dato har Fjordkysten meir enn 70  medlemmar. Klikk her for meir informasjon om å bli medlem.

Laget si organisering består av eit styre, arbeidsutval, fagleg råd, årleg parkmøte.

Arbeidsgruppa i Fjordkysten regional- og geopark
Arbeidsutvalet i Fjordkysten regional- og geopark. Fv. Alice Hestad Vie, Per Arne Tveit, Trude Søilen, Kjell Mongstad og Gunnar Osland. Ikkje til stades: Ole Andre Klausen.

Styret er det organet som er ansvarleg for dei langsiktige parkstrategiane. Kvart år skal det arrangerast eit «parkmøte» der alle medlemmane og andre interesserte samlast for å gjennomføre årsmøte, få informasjon om parkens gjeremål og planar og for å sette fokus på viktige parktema. Gjeldande styre vart vald på parkmøte 28. mars  2023.

Styre

Gunnar Osland

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Gunnar sau- og geitebonde, buss-sjåfør og varaordførar i Askvoll kommune.

Kjell Eide

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Kjell er ordførar i Hyllestad kommune

Liv Hege Skagestad

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Liv Hege leiar i Jakob Sande-senter for forteljekunst i Dale i Sunnfjord.

Anne Kristine Dyrdal

Anne Kristine Dyrdal

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Anne Kristine rådgjevar for samfunns- og næringsutvikling i Solund kommune.

Anne Berit Garnes

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Anne Berit Naturmedisinsk aromaterapeut og massasjeterapeut og leiar av Baregod på Hyllestad.

Kjell Mongstad

Styremedlem

Styremedlem og medlem av arbeidsgruppa i Fjordkystparken. Til vanleg er Kjell økonomisjef i Solund kommune.

Hilde Buer

Hilde Buer

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Hilde føredragshaldar og forfattar, og driftar Sørværet Villsau.

Per Arne Tveit

Styreleiar

Styreleiar i Fjordkystparken. Per Arne har nyleg pensjonert seg frå stillinga som regionrådsekretær.

Marita Solheim

Marita Solheim

Styremedlem

Styremedlem i Fjordkystparken. Til vanleg er Marita dagleg leiar i Visit Fjordkysten.

Scroll to Top