Handlingsplan

Handlingsplanen er datert til januar 2021 og skal reviderast i nær framtid.

Gjeremål Involvert 2021  Økonomi
Ansvarleg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 122 000
Utvikling av geolokalitetar/geoparksenter og episenter/infopoints/skilting            400 000
 
Lage oversikt over alle geolokalitetar (er ein del av søknaden om å bli norsk geopark , som sendes i slutten av mars) Franziska FRS PS
Utarbeide detaljert formidlings- og forvaltingsplan for geolokalitetane (med prioriteringsliste) PM
Lage oversikt over alle moglege infopoints PM
Lage formidlings- og kommunikasjonskonsept (etter metoden «Interpretive Planner») Trude PM
§ Dette kan kombineres med Episenterprosjektet
Åpne/begynne å formidle i episenter som er klare
Episenterprosjektet (fram til 31.06.2022) sjå eigen prosjektplan
Utarbeide detaljert prosjektplan, bruke Interpretive Planner som metode Per Arne PAT TJS KOM
Identifisere geolokalitetar/bedrifter osv. som eignar seg som Episenter
Avklare samarbeid med Visit Fjordkysten m.fl.
Rekruttere firma for episenterutvikling og komm.planlegging Per Arne PAT VF PM
Gjennomføre kickoffmøte i alle 4 kommunar Per Arne PAT KOM
Identifisere interessante prosjekt Per Arne PAT KOM
Studietur med interesserte bedrifter Per Arne PAT AG
Utarbeide konsept og tiltaksplan for utvalde episenter Per Arne PAT AG
Realisering av Episenter, frå 2022?
Formidling
Meisterklasse i forteljekunst med Jakob Sande Senteret Trude TJS PBE
Følgje opp kulturnettverket
 Skuleprosjekt. Hvis vi får midler, starte opp arbeidet. Koble opp mot Jakob Sande-Senteret
Lage formidlingsplan for dei ulike alderstrinn i samarbeid med skulane (2021); evt. utarbeide opplæringskurs for lærarar om den lokale kultur- og naturarven
Avklare DKS-opplegg
Avklare mogleg samarbeid med UWC/Jakob Sande Senteret/Bergen Arkitekthøgskule/ VG Dale Geofag
Utarbeide spennande kvalitetssikra guideturar i parken.
Videreutvikle informasjonsskriv for «guider»
Støtte bedrifter som tilbyr guiding, utarbeide guidingtilbod for dei tema som ikkje er dekka gjennom bedriftsguiding (t.d. geologi).
Avklare guidesituasjonen i dag. Kven guidar? Kva behov finst?Kva type guiding manglar?
Lage utdanningskonsept for guiding
Arrangement: Parken bør vere synleg ved ulike arrangement og tilstellingar (festivalar, marknader osv.)
Få oversikt over tilstellingar der parken bør vere med og presentere seg. Arbeidsgruppa
Bidra i arbeidet med besøksstrategi for sjøfuglverneområde, med samarbeid om opplæring og formidling av naturkvalitetane i området  til dei som jobbar innanfor reiseliv og oppvekst.
Berekraftig samfunns- og næringsutvikling
 
Levande landskap – Landskapspleie/ skjøtsel
Utarbeide strategi for korleis Parken kan overføre erfaringane frå Harbakke Villsaulag til andre delar av regionen og landet, i samarbeid med Norske parkar og KMD( eige prosjekt) Arbeidsgruppa TJS NP KMD KM
Utvikle landbruksforum
Finne samarbeidspartnarar:  Samarbeide med Biosfæreom f.eks. ullruten?
Delta i forskningsprosjekt i Distriktsenteret om korleis små kommunar jobbar med bærekraftsmåla Arbeidsgruppa TJS ORD
Delta i forskningsprosjektet  «Å Vøla eit landskap»
Arbeide med å få på plass finansiering til å starte opp kurset  «Stadbasert entreprenørskap og læring»; – eit bygdevertskurs  m fokus på medvitgjering / stoltheit på natur- og kulturres.
Skippertaket
Organisere/ta kontakt med grunneigar Trude TJS GRU
Befaring i lag med medlemsbedriftene Trude TJS PBE
Utarbeide tilstandsrapport og søkje om midler hos kulturminefondet og forbundet kysten Trude TJS PM PBE
Markedsføre/skape blest rundt tiltaket TRUDE TJS PBE
Reiseliv
Knytte til oss fleire partnare, lage partnarskapsavtalar og følgje dei opp.  –  Bruke Episenterprosjektet i dette arbeidet. Arbeidsgruppa TJS
Utarbeide strategi for langsiktig berekraftig reiselivsutvikling
Realisere enkelte prosjekt (t.d. kulturvandringar, sykling, osv.)
Bygge opp fleire  forum:
Friluftsliv
Lokalmat
Havbruk
Energi
Nettverk
Norske Parker
Delta på Styremøter(Trude sit i styret) Trude
Parkkonferansen Stalheim mai AVLYST
Europarådets landskapspris – konferanse Trude TJS KM PM
Europarc-konferanse
·       InterpretNorway-nettverk /kurs
·       (Avklare kven som skal delta på dei ulike arrangementa)
Geoparknettverk /UNESCO-netteverk
·       Geoparkmøte i Noreg Trude PM
·       Internasjonalt Geoparkmøte Trude TJS
Vestland:
·       Samarbeid med dei andre Parkane/biosfæreområda i Vestland Arbeidsgruppa TJS GO
·       Jobbe vidare med å forankre parkane i Vestland, og skaffe faste driftsmidlar Arbeidsgruppa TJS GO PM
Administrasjon Dagleg leiing/arbeidsgruppe:            360 000
·       Rekneskapsføring Kjell KM
·       Forberede AU-møte Trude TJS
·       Forberede styremøte Styreleiar TJS GO
·       Forberede fagseminar for styret TJS GO AG
·       Innkallingar/referat Trude PAT TJS
·       Skaffe meir pengar til parken , t.d. via prosjekter ?(Arbeidsgruppa+ Asbjørn) Arbeidsgruppa AL
·       Utarbeide partnarskapsavtalar / Utferdige parkavtalar Arbeidsgruppa AG TJS
·       Utsending kontingent KM
·       Revidere Parkplan(styrearbeid)og evt. vedtekter? Styret TJS AG
·       4-årig handlingsplan Styret TJS AG
o   Årsplan
·       Planleggje parkmøte
·       Arbeid med å forankre i kommunane – innspel til økonomiplanarbeidet i kommunane/ innspel til kommuneplanarbeid Styret TJS AG PM
Kommunikasjon/marknadsføring
·       Byggje opp og følgje opp Webside – Samarbeide med Norske parkar og Visit Fjordkysten Trude TJS VF NP AG               60 000
·       Parks Norway- lansering vår 2021? Norske Parker TJS
·       Oppfølging landskapsprisen, omarbeide film og brosjyre til Norsk, samt lage kort populærversjon film. Flyers/rollups Trude TJS VF NP AG
·       Logo- sette i gang prosess med Henning Wangsnes? Trude AG               30 000
·       Markering når vi vert godkjend Norsk geopark
·       Markere oss via  andre arrangement?
·       Rekruttering og forvalting av  medlemer Styret TJS AG
Skrive UNESCO-søknad (2023)
Milepælsplan:
Arbeidsgruppemøter
Styremøter
Fristar
Sum kostnader 850 000
Ramme 972 000
Rest ramme 122 000
Scroll to Top